591??? - bay white stripe and nose593??? - pinto mostly whiteBay small star hunterBlack no white hunterBuckskinChestnut starChestnut w/blazeSolid Bay HunterSolid Bay no white athabasca ring